برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

برگزاری جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان در دبستان مهرآیین

روزسه شنبه مورخ 1398/10/17، چهارمین جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان با حضور مدیریت محترم و اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان و نماینده سرویس، در دبستان مهرآیین برگزار گردید.