آزمایشگاه علوم

منوی کلاس 2-5

آزمایشگاه علوم

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1تأثیر نوع آب و نوع آبیاری در رشد گیاه۱۳۹۷/۰۲/۰۸2
2آونذ و روزنه در گیاهان۱۳۹۷/۰۲/۰۸3
3نفوذپذیری آب در انواع خاک۱۳۹۷/۰۱/۲۶7
4سطح شیبدار۱۳۹۶/۱۲/۰۸16
5انواع حالت اهرم و ابزارها۱۳۹۶/۱۱/۱۶16
6لامسه۱۳۹۶/۱۱/۱۴9
7مفاهیم اولیه اهرم۱۳۹۶/۱۱/۱۴12
8آزمایشات چشایی۱۳۹۶/۱۱/۰۸10
9شنوایی۱۳۹۶/۱۱/۰۵11
10آزمایشات مربوط به چشم ۱۳۹۶/۱۰/۰۷17
11فسیل و لایه های رسوبی۱۳۹۶/۰۹/۰۶17
12حرکت ماهیچه های بازو۱۳۹۶/۰۹/۰۶14
13علوم درس فسیل (کنفرانس های دختران گلم)۱۳۹۶/۰۸/۲۶74
14درس 3 رنگین کمان (آزمایشات)۱۳۹۶/۰۸/۲۲15
15قرص نیوتون۱۳۹۶/۰۸/۲۲15
16فسیل۱۳۹۶/۰۸/۲۲16
17آزمایش علوم درس 2 ( تغییرات فیزیکی و شیمیایی)۱۳۹۶/۰۷/۱۶32
18آزمایش فرفره۱۳۹۶/۰۷/۰۶55