mehr

mehr

 

 

 

 

 

 

با تشکر ویژه از سرکار خانم ساجدی ( شاعفی مقدم )

 

با تشکر ویژه از خانم دکتر عاطفه کاشف ( قناد زاده )

 

 

 

ای مدرسه سلام

خورشید مهربان         تابیده روی بام

 

صبحی دگر شده         ای مدرسه سلام

 

صف بسته ایم همه       آماده در حیاط

 

شاداب و خنده رو            با شور و با نشاط

 

نام خدای خوب             آغاز کار ماست

 

هوش و توان ما             از یاری خداست

 

                                                                 با کوشش و تلاش          ای بچه زرنگ

 

                                                                  توی کلاس درس           با تنبلی بجنگ