رمضان شهر عشق و عرفان است

رمضان بحر فیض و احسان است

 

رمضان ماه عترت و قرآن

گاه تجدید عهد و پیمان است

 

رمضان چلچراغ نور افشان

در شبستان قلب انسان است

 

ماه تحکیم آشنایی ها

ماه تعطیل قهر و حرمان است

 

ماه شب زنده داری عشّاق

ماه بیدارباش وجدان است

 

ماه اشک و خروش و ناله و آه

ماه برگشت هر پشیمان است

 

ماه آسایش قلوب بشر

ماه پالایش تن و جان است