حواس پنجگانه

منوی کلاس 1-1

حواس پنجگانه

کودکان برای شناخت حواس خود و استفاده ه ای که می توانند از آن ها داشته باشند، فقط نیازمندانجام فعالیت های بسیارساده مانند بازی های لمسی و چشیدنی و ... می باشند .

ما با انجام این بازی توسط میوه هایی که خودشان با علاقه به کلاس آوردند، توجه دانش آموزان را به اهمیت وجود هر یک از حواس جلب کردیم و خودشان به این نتیجه رسیدند که اگر هر یک از این حواس را نداشتیم با چه مشکلاتی روبه رو می شدیم.

 

 

 

 

 

دانشمندان کوچک گام های اولیه را برای انجام تحقیق و توضیح در کلاس، برداشتند.