علوم-سایه

منوی کلاس 1-1

علوم-سایه

کودکان ما همیشه به دنبال کشف و بررسی دنیای اطراف خود هستند.

آن ها در کلاس با ایجاد سایه به شکل های مختلف بوسیله ی دستان خود پی بردند که:

چگونه سایه تشکیل می شود ؟

چرا سایه ها حرکت می کنند؟

چگونه کوچک و برگ شده و جهت آن ها در موقعیت های مختلف تغییر می کند؟