فعالیت های کلاسی

منوی کلاس 2-4

فعالیت های کلاسی

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1کار با گوشی پزشکی۱۳۹۷/۰۱/۳۰
2اردوی علمی۱۳۹۷/۰۱/۳۰
3آزمایشگاه مدرسه۱۳۹۷/۰۱/۳۰
4فعالیت های عید نوزوز۱۳۹۷/۰۱/۳۰
5جابر درون کلاسی۱۳۹۷/۰۱/۳۰
6ورزش۱۳۹۷/۰۱/۳۰
7داستان نویسی۱۳۹۷/۰۱/۳۰
8کتابخوانی۱۳۹۷/۰۱/۳۰
9ریاضی۱۳۹۷/۰۱/۳۰
10علوم ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
11علوم ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
12علوم ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
13جابربن حیان۱۳۹۶/۱۱/۲۷
14کتابخوانی۱۳۹۶/۱۱/۲۷
15مطالعات اجتماعی۱۳۹۶/۱۱/۲۷
16ریاضی۱۳۹۶/۱۱/۲۷
17علوم ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
18علوم ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
19علوم۱۳۹۶/۱۱/۲۷
20کاردستی یلدا و جشن۱۳۹۶/۱۰/۰۹
21تحقیق 4۱۳۹۶/۱۰/۰۹
22تحقیق 3۱۳۹۶/۱۰/۰۹
23تحقیق 2۱۳۹۶/۱۰/۰۹
24تحقیق۱۳۹۶/۱۰/۰۹
25کتابخوانی (علمی)۱۳۹۶/۱۰/۰۹
26معما خوانی۱۳۹۶/۱۰/۰۹
27ریاضی گروهی۱۳۹۶/۱۰/۰۹
28آرش کمانگیر۱۳۹۶/۱۰/۰۹
29سنگ ها 2۱۳۹۶/۱۰/۰۹
30سنگ ها۱۳۹۶/۱۰/۰۹
31علوم- گرما و ماده 2۱۳۹۶/۱۰/۰۹
32همه ی مواد گرما را به خوبی انتقال نمی دهند۱۳۹۶/۱۰/۰۹
33شناخت انواع دماسنج ها۱۳۹۶/۱۰/۰۹
34علوم- گرما و ماده۱۳۹۶/۱۰/۰۹
35کتابخوانی۱۳۹۶/۰۸/۲۷
36 رسانا و نارسانا۱۳۹۶/۰۸/۲۷
37 انواع انرژی ۱۳۹۶/۰۸/۲۷
38ساخت مدارمتوالی و موازی۱۳۹۶/۰۸/۲۷
39 مدارساده الکتریکی۱۳۹۶/۰۸/۲۷
40ساخت ماکت محله بامواد بازیافتی۱۳۹۶/۰۸/۲۷
41تحقیقات وپاورپوینت دانش آموزان۱۳۹۶/۰۸/۲۷
42علوم۱۳۹۶/۰۸/۲۷
43علوم۱۳۹۶/۰۸/۲۷
44بخوانیم۱۳۹۶/۰۸/۲۷
45اجرای زیبای کنفرانس هدیه های آسمانی۱۳۹۶/۰۸/۲۷
46محرم۱۳۹۶/۰۷/۲۲
47آزمایش مخلوط ها و بعضی روش های جداسازی آن ها۱۳۹۶/۰۷/۲۲
48تحقیق وپاورپوینت ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
49آزمایش حباب ها با حباب ساز های دانش آموزان۱۳۹۶/۰۷/۲۲
50اجرای کنفرانس هدیه های آسمان۱۳۹۶/۰۷/۲۲
51اجرای صندلی صمیمیت۱۳۹۶/۰۷/۲۲