فعالیت های کلاسی

فعالیت های کلاسی

ردیفعنوانتاریخ انتشار
1محیط زیست۱۳۹۷/۱۱/۰۶
2پاورپوینت و تحقیق و آزمایش۱۳۹۷/۱۱/۰۶
3قرآن۱۳۹۷/۱۱/۰۶
4هدیه های آسمان۱۳۹۷/۱۱/۰۶
5مطالعات اجتماعی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
6ریاضی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
7فارسی۱۳۹۷/۱۱/۰۶
8هفته کتابخوانی۱۳۹۷/۰۹/۰۴
9بازی های فکری و کارهای گروهی ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
10فبک ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
11ریاضی۱۳۹۷/۰۹/۰۴
12فارسی ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
13علوم۱۳۹۷/۰۹/۰۴
14هدیه های آسمان ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
15هدیه های آسمان۱۳۹۷/۰۷/۲۶
16مطالعات اجتماعی۱۳۹۷/۰۷/۲۶
17علوم ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
18ریاضی۱۳۹۷/۰۷/۲۶
19فارسی۱۳۹۷/۰۷/۲۶