آموختن نشانه (آ ا)کلاس اولی ها

آموختن نشانه (آ ا)کلاس اولی ها