ایستگاه ریاضی

ایستگاه ریاضی

ردیفعنوانتاریخ انتشاربازدید
1ساخت مکعب، مفهوم حجم۱۳۹۷/۰۱/۲۶2
2مساحت لوزی و ذوزنقه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹8
3تقارن مرکزی۱۳۹۶/۱۱/۰۵13
4خط تقارن ۱۳۹۶/۱۰/۰۹16
5بازی ریاضی۱۳۹۶/۰۷/۰۶49