تشکر و سپاس از آقای دکتر کازرونی

تشکر و سپاس از آقای دکتر کازرونی

از آقای دکتر کازرونی  عضو هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی

"اولیای ارجمند دانش آموز الناز کازرونی"

بابت آموزش گوناگونی گیاهان برای دانش آموزان پایه چهارم

نهایت تشكر و سپاس را داریم.