روز جهانی کتاب کودک

روز جهانی کتاب کودک

فرزندانمان همانگونه که برای رشد به تغذیه نیازمندند

به غذای روح و عقل نیز نیازمندند.

" روز جهانی کتاب کودک مبارک"

شعار روز جهانی کتاب کودک "بیایید با کتاب بزرگ شویم."