اردوی تفریحی قصر بازی پایه های پیش تا سوم

اردوی تفریحی قصر بازی پایه های پیش تا سوم

امروز 29 فروردین دانش آموزان پایه های پیش تا سوم

به اردوی تفریحی قصر بازی رفتند و خاطرات شاد و بیادماندنی در کنار هم  به یادگار گذاشتند. 

اردوی تفریحی قصر بازی پایه های پیش تا سوم