نفرات برتر آزمون کشوری مبتکران پایه های (چهارم، پنجم و ششم)

نفرات برتر آزمون کشوری مبتکران پایه های (چهارم، پنجم و ششم)

 ” افراد موفق كارهای متفاوت انجام نمی دهند،

بلكه كارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند “