اردوی تفریحی قصر بازی پایه های چهارم ، پنجم و ششم

اردوی تفریحی قصر بازی پایه های چهارم ، پنجم و ششم

اردوی تفریحی قصر بازی پایه های چهارم ، پنجم و ششم

امروز 28 فروردین دانش آموزان پایه های چهارم ، پنجم و ششم

به اردوی تفریحی قصر بازی رفتند و خاطرات شاد و بیادماندنی در کنار هم  به یادگار گذاشتند.

اردوی تفریحی قصر بازی پایه های چهارم ، پنجم و ششماردوی تفریحی قصر بازی پایه های چهارم ، پنجم و ششماردوی تفریحی قصر بازی پایه های چهارم ، پنجم و ششماردوی تفریحی قصر بازی پایه های چهارم ، پنجم و ششم