استقبال از بهار(جشن نوروز)

استقبال از بهار(جشن نوروز)

امروز  مهرآیینی ها دست در دست یکدیگر از فراسوی فصل سرد و بارانی

ابرهای تیره را از صفحه ی آسمان مهرآیین تکاندند و گل های رنگارنگ بوستان مهرآیین

از نگاه خاک روییدند و غنچه های لب فرو بسته مهرآیین به شکوفه نشستند

و گرمی حیات را مهربان تر از همیشه در کنار سفره ی زیبای هفت سین جشن گرفتند.