تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

چگونه فکر کردن را به کودکان باید آموخت،

نه به چه فکرکردن را.    " مارگارت مید"

بدینوسیله تقدیر و تشکر خالصانه خود را از حضور شما اولیای عزیز و محترم  مهرآیین

در هفتمین دوره ی جشنواره جابربن حیان استانی را اعلام می داریم.

"به امید موفقیت روز افزون برای تمامی دختران نازنینم"

مدیریت و پرسنل دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین