برگزاری آزمون جامع علمی برای پایه های اول تا ششم

برگزاری آزمون جامع علمی برای پایه های اول تا ششم

روز دوشنبه مورخ 1395/12/23، آزمون جامع علمی ماه اسفند سال تحصیلی 96-1395

برای پایه های اول تا ششم برگزار گردید.