دیدار با فرشته های مهربانی

دیدار با فرشته های مهربانی

چه می شد اگر نبود دل بستگی ما آدم ها به هم؟

شاید با هم بودن را بر صفحه های فطرتمان نوشته اند که

بی هم بودن تلخ است و تحمل ناپذیر.

از من تا تو فاصله ای نیست، جز برداشتن یک قدم به عشق.

امروز مدیریت محترم دبستان به همراه تعدادی از اعضای انجمن

به دیدار دانش آموزانی از جنس فرشته های زمینی رفتند و هدایای کوچک خود

را هدیه به قلب های بزرگ آنان نمودند.