کودک ، ایمنی و سلامت

کودک ، ایمنی و سلامت

در هفته كودك ( روز كودك ، سلامت وايمني)دانش آموزان پايه دوم صبحانه اي سلامت را دركنار يكديگر ميل نمودند.