راه های ساده برای تقویت عزت نفس فرزندتان

راه های ساده برای تقویت عزت نفس فرزندتان

حس مثبت یکی از بزرگترین هدیه هایی است که شما می‌توانید به فرزندتان بدهید؛

بچه ها با عزت نفس بالاتر احساس مهر ومحبت و شایستگی و خوشحالی می‌کنند. برای کمک به ساختن احساس مثبت فرزندانتان (مثل اینکه او بزرگ شده است) این باید ها ونباید هارا درنظر بگیرید:
به فرزندانتان قدرت انتخاب دهید:  
قدرت انتخاب دادن به بچه ها بدون مسولیت تعیین کردن در نقطه ای که قبلا بوسیله ی شما انتخاب شده است کاری می‌کندکه آنها احساس صاحب اختیاری بکنندبرای مثال: در صبحانه شما به فرزندانتان قدرت انتخاب بین تخم مرغ یا نان را پیشنهاد بدهید؛یاد گرفتن برای انتخاب کردن مهم است.

انتخاب های ساده  درزمانی که فرزندشماجوان است کمک خواهدکرد تا فرزندتان برای انتخابهای سخت بیشتری که درآینده با آنها روبرو خواهد شدآماده شود.