اطلاعیه بازدید علمی دانش آموزان پایه سوم

اطلاعیه بازدید علمی دانش آموزان پایه سوم

اولیای ارجمند روز شنبه دانش آموزان پایه سوم جهت بازدید علمی به اداره پست برده می شوند.

لطفا دانش آموزان عزیز در روز شنبه رضایتنامه خود را به همراه داشته باشند.

باتشکر و احترام