بازدید از اداره ی پست

بازدید از اداره ی پست

امروز جواب مهمانی آقای پست چی را به مناسبت روز جهانی پست که پیش ما آمده بود

به خوبی به جا آوردیم و از مکانهایی دیدن کردیم که شاید خیلی از بزرگترهای ما تابه امروز آنجا را ندیده اند.

چقدر نامه                              چقدر بسته                      چند پستچی مهربان

چه مهمانی تکرار نشدنی ای