روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

این شکل زیبا رو خیلی جاها دیدم، روی بسته های خوراکی،روی لوازم بابا و...

اما نمی دونستم چی هستش؟!!!!

امروز باز این شکل زیبا رو دیدم و فهمیدم چرا روی وسیله های مختلف بود

این شکل یعنی وسیله ی تو دستم استاندارد هستش و برای من خطری نداره....

روز این شکل زیبا مبارک