گرامی داشت روز جهانی غذا

گرامی داشت روز جهانی غذا

پذيرايي خانم مدير مهربون با میان وعده ای خوشمزه

در روز جهانی غذا از شكوفه هاي كوچك مهرآييني.

آشپزي هنريه كه هركسي اينو نداره

دانش آموزان پايه سوم امروز كه روز جهاني غذا بود

هركدوم خيلي با سليقه وتميز تصميم گرفتن الويه درست كنند.

دختران مهرآيينی اين كارو خيلي خوب از ماماناشون يادگرفتند وبسيار عالي اجرا كردند.

غذا هاتون نوش جونتون.

   پیامبر خدا(ص): شستن دستها پیش و پس از غذا، شفایی برای تن و مایه برکت در روزی است.