برگزاری بازارچه خیریه

برگزاری بازارچه خیریه

بازارچه خیریه

روز چهارشنبه  بازارچه خیریه در دبستان برگزار می گردد.

دختران نازنین مهرآیینی منتظر همدلی شما در این کاروان مهرورزی هستیم.