اطلاعیه زمان برگزاری واله

اطلاعیه زمان برگزاری واله

آن دسته از دانش آموزان چهارم و پنجم که در واله

شرکت نمودند ،روز جمعه 21 اردیبهشت ماه

راس ساعت 8 صبح به آدرس

رشت،میدان جهاد، 50 متر به سمت یخسازی، سمت راست، ساختمان پزشکی هیراد طبقه سوم آموزشگاه علمی آزاد واله مراجعه نمایند.

آزمون راس ساعت 8 صبح آغاز می گردد.

با تشکر و احترام