برگزاری اولین آزمون جامع مهر

برگزاری اولین آزمون جامع مهر

امروز مورخ 29 مهر اولین آزمون جامع مهر برای پایه های

اول تا پنجم در دبستان برگزار گردید.