آموختن نشانه (آ ا)کلاس اولی ها

آموختن نشانه (آ ا)کلاس اولی ها

امروز کلاس اولی ها یه تولد داشتند.

" تولد یک حرف از حروف الفبا "

اولین آرزوی کلاس اولّی ها

آرزوی من ،آرزوی تو

بچه ها آرزو های جورواجور دارند.

یکی آرزو دارد با عروسکش بازی کند ،یکی آرزو دارد آب بازی کند

ما کلاس اولی ها آرزو داریم با سواد شویم.

امروز خانم معلم قسمت کوچکی از آرزوی مرا براآورده کرد .

وقتی وارد کلاس شدم ، یک دنیای آبی دیدم ،آینه ، آبپاش ،آب،آبنبات و ..

خانم معلم با آبپاش به ما گل های کوچک آب داد تا رشد کنیم.

ما امروز آ  اول  و ا غیر اول را یاد گرفتیم و می خواهیم با کمک خانم معلم کم کم رشد کنیم و با سواد شویم.

آیا شما هم مثل من به این زیبایی شروع به باسواد شدن کردین؟؟؟!!!