اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات ورزشی

اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات ورزشی

امروز به برگزیدگان مسابقات ورزشی سال تحصیلی 96-95 در همه ی رشته های ورزشی

 جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید.