بازدید رییس انجمن اولیا و مربیان مدرسه

بازدید رییس انجمن اولیا و مربیان مدرسه

امروز جناب آقای ربانی رییس انجمن اولیا و مربیان مدرسه

از کلاسهای درسی دانش آموزان بازدید بعمل آوردند و

ساعتی را مهمان در بحث درس و جنبه های مختلف آموزشی عزیزان بودند.