بازدید از موزه

بازدید از موزه

امروز دانش آموزان پایه های پیش و اول به بازدید از موزه رشت رفتند

و از آثار باستانی و گنجینه های گیلان بازدید کردند.