برگزاری جشن روز معلم

برگزاری جشن روز معلم

برگزاری جشن روز معلم

به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم ، جشن با شكوهي در دبستان برگزار گرديد.

و همچنین انجمن و اولیای مدرسه و اولیای عزیز دانش آموزان به دبستان تشریف آوردند و از همکاران آموزشی تقدیر و تشکر نمودند.

مدیریت محترم دبستان نیز از تمامی همکاران آموزشی تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

معلم را بخش کردم اولش محبت آخرش محبت . دانای عشق روزت مبارک

معلمی یعنی گذاشتن بخشی از وجود خود برای رشد دیگری.

و مطمئنا دانش آموز بانکی است که می توانید ارزشمندترین گنجینه هایتان را به آن بسپارید.

اوژن پی برتین

برگزاری جشن روز معلمبرگزاری جشن روز معلمبرگزاری جشن روز معلمبرگزاری جشن روز معلمبرگزاری جشن روز معلمبرگزاری جشن روز معلمبرگزاری جشن روز معلمبرگزاری جشن روز معلمبرگزاری جشن روز معلمبرگزاری جشن روز معلم