نفرات برتر ششمین آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران

نفرات برتر ششمین آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران

کسب رتبه های برتر در ششمین آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران

توسط دختران افتخارآفرین مهرآیینی

کسب رتبه 4 کشوری از بین 784 واحد آموزشی توسط پایه ششم

و کسب رتبه 6 کشوری از بین 717 واحد آموزشی توسط پایه پنجم

" حكمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست.بلكه امتحان ریشه هاست... "

نفرات برتر ششمین آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران

نفرات برتر ششمین آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکراننفرات برتر ششمین آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکراننفرات برتر ششمین آزمون پیشرفت تحصیلی مبتکران