برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی

برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی

دنیای کودکی، به اندازه ی مهربانی همه ی کودکان بزرگ است.

واردشدن به آن هنری می خواهد بزرگ تر.

برای رسیدن به این هدف می توان کودکان را وارد دنیای خود کرد تا با آن ها آشناتر شد.

امروز اولین جلسه ی شورای دانش آموزی

با بیان اهداف و نظرات دخترانمان در دبستان برگزار گردید.