اولین املای کلاس اولی ها

اولین املای کلاس اولی ها

قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش

متصل گردان به دریاهای خویش

قطره ی علم است اندر جان من

وارهانش از هوا و ز خاک تن

"اولین املای کلاس اولی ها"

امید که بتوانیم به دانش آموزانمان یاری برسانیم

تا قلم زندگیشان را بدون دغدغه به نگارش در بیاورند.