برگزاری جلسه انجمن اولیاومربیان و معلمان مربوطه

برگزاری جلسه انجمن اولیاومربیان و معلمان مربوطه

روز دوشنبه مورخ 15 آبان جلسه ی مربوط به انجمن اولیاومربیان و

 معلمان مربوطه در پژوهشگاه معلم و دبستان برگزار گردید.

از حضور ارزشمند شما اولیای عزیز در جلسه ی

تخصصی آموزشی و انجمن اولیای دبستان بسیار سپاسگزاریم.

آن دسته از اولیای عزیزی که نتوانستند در جلسه شرکت نمایند تقاضا می شود ،

علت عدم شرکت در جلسه را کتبا به دبستان اطلاع دهند.

با تشکر و احترام