کسب مقام قهرمانی در رشته کاراته

کسب مقام قهرمانی در رشته کاراته

کسب مقام اول استانی دانش آموز محدثه احمدی

در رشته ی کاراته