اهدای حکم شورای دانش آموزی

اهدای حکم شورای دانش آموزی

"اهدای حکم توسط مدیریت دبستان به منتخبین

شورای دانش آموزی"

باید با تلاش و کوشش به دریا رسید، مثل رود خروشان بود،

مثل کوه بلند و سرافراز بود، باید تا اوج آسمان پرواز نمود،

دلم می خواهد جوانه بزنم، پر از شکوفه شوم و فضای مدرسه را بهاری کنم.