نمایشگاه دفاع مقدس

نمایشگاه دفاع مقدس

به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه شهدا در دبستان برگزار گردید.

بار دیگر لاله ها از خاک روئیدن گرفت

غنچه، پیراهن شکاف انداخت، خندیدن گرفت

نغمه داوود یر دادند مرغان چمن

عطر گل در کوچه های شهرپیچیدن گرفت . . .

هفته دفاع مقدس گرامی باد

نمایشگاه هفته دفاع مقدس

نمایشگاه هفته دفاع مقدس

نمایشگاه هفته دفاع مقدس