اطلاعیه اردوی علمی به اداره کل محیط زیست

اطلاعیه اردوی علمی به اداره کل محیط زیست

روز سه شنبه مورخ 30 آبان ماه دانش آموزان

پایه های پیش و اول به اردوی علمی به محیط زیست

واقع در خیابان رسالت جنب صدا و سیما اداره کل محیط زیست خواهند رفت.