برگزاری آزمون جامع مهر 2

برگزاری آزمون جامع مهر 2

امروز دوشنبه مورخ 29 آبان آزمون جامع مهر 2

برای تمامی پایه ها در دبستان برگزار گردید.