آموزش عبور از خيابان با رعايت نكات ايمني

آموزش عبور از خيابان با رعايت نكات ايمني

آموزش عبور از خيابان با رعايت نكات ايمني

در هنگام سوار شدن و پياده شدن از ماشين و داخل ماشين به شكوفه هاي مهرآييني.

به مناسبت هفته يادمان قربانيان سوانح رانندگي
٢٣ لغايت ٢٩ آبان