اطلاعیه

اطلاعیه

قابل توجه آن دسته از اولیای ارجمند که به دبستان فلش ارسال

نموده اند،فلش حاوی فیلم جشن پایان سال تحصیلی گذشته

به دانش آموزان تحویل داده شد.