برگزاری مانور زلزله

برگزاری مانور زلزله

امروز مانور زلزله و امدادرسانی به مصدومان جهت آمادگی و آموزش

دانش آموزان در هنگام وقوع زلزله در دبستان انجام گرفت.