یا رحیم

یا رحیم

ای خدایی که مهربان و رحیم هستی،کاری

کن که مورچه دوباره راه برود.