اطلاعیه مربوط به فیلم جشن پایان سال تحصیلی گذشته

اطلاعیه مربوط به فیلم جشن پایان سال تحصیلی گذشته

قابل توجه آن دسته از اولیای محترمی که تاکنون نسبت به دریافت

فیلم جشن(فارغ التحصیلی، الفبا و تکلیف)سال تحصیلی قبل

از طریق فلش 16 گیگ اقدام ننموده اند، لطفا فلش موردنظر را

تا روز دوشنبه مورخ 96/9/13 به دفتر ارسال فرمایند.

ضمنا بدینوسیله اعلام می دارد که آخرین مهلت دریافت فیلم جشن، روز دوشنبه 13 آذر می باشد.

با تشکر و احترام