روز جهانی معلول گرامی باد

روز جهانی معلول گرامی باد

روز جهانی معلول روز پاس داشت ارزش هاست، روز به اثبات رساندن

خواستن توانستن است.روز نشان دادن ما می توانیم است.