اجرای طرح توزیع شیر

اجرای طرح توزیع شیر

روز چهارشنبه مورخ 95/11/06  طرح توزیع شیر در دبستان آغاز و

از این تاریخ هر روز طرح توزیع شیر  اجرا می گردد.

«رسول خدا (ص) فرمود: نوشیدن شیر برای کسی گلوگیر نیست؛

زیرا خداوند می فرماید: "لبناً خالصاً سائغاً للشاربین؛ شیر خالص و گواراست برای نوشندگان".»

اجرای طرح توزیع شیر