بینایی سنجی

بینایی سنجی

امروز برنامه پیشگیری از تنبلی چشم(آمبلیوپی:راهی برای کاهش

کم بینایی و نابینایی) برای دانش آموزان پایه ی پیش دبستان

توسط مرکز بهداشت با دستگاه پلاس اپتیک در دبستان انجام گرفت.