تحویل پاکت نیکوکاری به دانش آموزان

تحویل پاکت نیکوکاری به دانش آموزان

تحویل پاکت نیکوکاری به دانش آموزان

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،
وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛
و این چه زیباست.
نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند.

امروز 95/12/15به دانش آموزان عزیز پاکت نیکوکاری تحویل داده شد.

تحویل پاکت نیکوکاری به دانش آموزانتحویل پاکت نیکوکاری به دانش آموزان